34 ժամ գազ չի լինելու, հայտնի են հասցեները

այլ լուրեր

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ն տեղեկացնում է, որ պլանային աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով նոյեմբերի 3-ին ժամը 09:00-ից մինչև նոյեմբերի 4-ը ժամը 19:00-ն կդադարեցվի Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի (ամբողջությամբ), Նուբարաշեն թաղամասի գազասպառողների, հարակից տարբեր նշանակության հանրային օբյեկտների, ԱԳԼՃԿ-ների, ինչպես նաև Արարատի մարզի Բարձրաշեն գյուղի գազասպառողների գազամատակարարումը։

«Գազ պրոմ Ար մենիա» ՓԲԸ-ն տեղեկա ցնում է, որ պլա նային աշխատան քներ իրակա  նացնելու նպատակով ն ոյեմբերի 3-ին ժամը 09:00-ից մինչև նոյ եմբերի 4-ը ժամը 19:00-ն կդ ադարեցվի Երև ան քաղաքի Էրեբունի վար չական շրջանի (ամբողջությամբ), Նուբա րաշեն թ աղամասի գազասպ առողների, հարակից տարբեր նշա նակության հանրային օբյեկտների, ԱԳԼՃԿ-ների, ինչ պես նաև Արարա տի մարզի Բարձրա շեն գյուղի գազաս պառողների գազամա տակարարումը։

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *